ISKROWNIK ZAPOBIEGA

zdjecie_9888_nowoczesne_wnetrze_rezydencji

Iskiernik zapobiega powstawaniu zbyt wysokiego napięcia w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej iskrownika. Iskier­nik stanowią dwie umieszczone naprzeciw siebie elektrody, jedna połączona z masą, a druga z uzwojeniem wtórnym cewki. W razie np. odłączenia się przewodu wysokiego na­pięcia od świecy zapłonowej wyładowanie iskrowe następuje . pomiędzy elektrodami iskiernika. Maszyny elektryczne prądu stałego znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach samochodowych. Maszyny takie spełniają zadania zarówno źródeł zasilania instalacji (prądnice), jak i silników do napędu rożnych urzą­dzeń (np. rozruszniki). Samochodowe maszyny prądu sta­łego są podobnie zbudowane i działają identycznie jak i inne maszyny prądu stałego, szeroko wykorzystywane np. w prze­myśle, transporcie, gospodarce rolnej itp., lecz wyróżniają sie lekkością i ograniczoną trwałością.

W SKUTEK ROZPADU PALIWA

image005

Powstającymi wskutek rozpadu paliwa i oleju silnikowego pod wpływem wysokich temperatur oraz wysokiego ciśnienia; osady palne, utrzy­mujące się na izolatorze i elektrodach świecy zapłonowej tylko w temperaturach nie przewyższających 400.. .500 °C, odznaczają się dość dużą przewodnością elektryczną, zwłasz­cza w razie zwilżenia ciekłym paliwem lub olejem silniko­wym,osady niepalne, zwykle tlenki 1 siarczki metali, pyl krzemionkowy (z powietrza) oraz cząstki metali, powstające wskutek mechanicznego ścierania pracujących powierzchni części silnika lub wydzielające się z substancji zwiększających odporność przeciwstukową paliwa (głównie cząstki ołowiu, wydzielone z czteroetylku ołowiu zawartego w etylinie); osady niepalne, utrzymujące się wskutek lepkości osadów palnych lub dzięki spiekaniu, cechuje również przewodność elektryczna, lecz na ogół tylko w wysokich temperaturach.

RZĘDOWE POMPY

Rzędowe pompy wtryskowę urządzeń bezpośredniego dzia­łania. Obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysoko­prężnych obok pomp wtryskowych dostarczanych przez firmę Robert Bosch GmbH (Stuttgart — NRF) szeroko stosowane są pochodzące z najrozmaitszych’wytwórni rzędowe pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania produkowane wg licencji BOSCH, bazowane na systemie BOSCH lub zbli­żone konstrukcyjnie. Znaczną większość systemów eksplo­atowanych obecnie pomp wtryskowych trzeba więc trakto­wać jako system BOSCH i pochodne, ponieważ różnice konstrukcyjne, niekiedy nawet pozornie istotne, nie naru­szają zasady tego systemu i wynikają przeważnie z dążności do obejścia ograniczeń patentowych.

WIELKOŚĆ POMPY

Wielkość pompy wtryskowej; normalizacja części składo­wych pomp wtryskowych opiera się na umownym pojęciu tzw. wielkości pompy wtryskowej, czyli symbolu literowym, informującym jednocześnie o długości skoków tłoczków; sekcje tłoczące i inne elementy pomp wtryskowych (z wy­jątkiem nielicznych, jak kadłuby i wałki kułaczkowe pomp o      różnych liczbach sekcji) tej samej wielkości mają identycz­ne wymiary zewnętrzne i są w pełni zamienne pomiędzy sobą; najczęściej spotyka się pompy wtryskowe o wielko­ściach A, B, oraz Z (wg oznaczeń BOSCH), czyli o tłoczkach wykonujących stałe skoki o długościach 8, 10 lub 12 mm.

BIEG SILNIKA

Jeżeli natomiast bieg silnika jest szybki, paliwo wypływa z zasobnika pod wysokim ciśnieniem, ponieważ z naciskiem sprężyn tłoczą- cych współdziała znaczny opór ściskanego oleju napędowego. Uniezależnia to niemal początek tłoczenia od chwijowej częstotliwości wtryskiwania, przy czym zasobnik nadciśnie­nia dość skutecznie ogranicza zwiększanie się kątów wtryski­wania w miarę przyspieszania biegu silnika.System GANZ-JENDRASSIK. Wbudowana w pompie wtry­skowej sekcja tłocząca układu wtryskowego jest zespolona z mechanicznym zasobnikiem nadciśnienia .Podczas obracania się wałka kułaczkowego dźwignia po­średnia pod naciskiem garbu opada w dół i napina sprężynę tłoczącą.

PALIWO WYTRYSKUJE Z ROZPYLACZA

Paliwo wytryskuje z rozpylacza pod­czas zasilania jego elektromagnesu prądem . Zależnie od impulsu wysyłanego przez modulator rozpylanie paliwa trwa 0,0005 do 0,0030 sekundy — w okresie otwarcia zaworu ssącego. Regulowanie chwilowego dawkowania polega na wydłu- źaniu lub skracaniu przez modulator, okresów zasilania prądem elektromagnesów wtryskiwaczy. Nadajnik wywołuje impuls elektryczny powodujący otwarcie się rozpylacza. Impuls taki odbiera modulator elektronowy i po odpowie­dnim wzmocnieniu kieruje przez rozdzielacz do^ elektroma­gnesu wtryskiwacza. Nadajnik i rozdzielacz’urządzenia  elektronowego wbudowane są jako jeden podzespół w roz­dzielaczu zapłonu, pomiędzy przerywaczem zapłonu a por krywą rozdzielacza wysokiego napięcia. Regulatory wy­przedzenia zapłonu sterują jednocześnie w taki sam sposób wyprzedzenie wtryskiwania.

Transport w obrębie miasta

Jedną z istotniejszych dla mieszkańców większych miast kwestią, jest komunikacja w ich mieście. To, jak jest zorganizowany transport, czy jest duży wybór możliwości poruszania się, czy można dostać się w każde miejsce, do którego potrzebujemy się dostać, czy nie ma utrudnień( a przynajmniej nie ma ich zbyt często) – to wszystko są kwestie jakie bardzo absorbują myśli mieszkańców. Ten temat jest jednym z najważniejszych tematów codziennych rozmów. Władze każdego miasta zdają sobie z tego doskonale sprawę i zazwyczaj przywiązują do tego ogromną rolę, bo jest to jedna z tych kwestii, które sprawiają, że ludzie chcą, lub nie chcą, mieszkać w danym miejscu. Motoryzacja i jej rozwój wymusza stosowanie nowych rozwiązań, myślenie przyszłościowe i tworzenie takich rozwiązań komunikacyjnych, które będą się sprawdzać nie tylko dziś, ale przede wszystkim za jakiś czas. Sprawnie funkcjonujące miasto musi mieć dobrze zorganizowany i dobrze się uzupełniający system komunikacji, zarówno tej miejskiej, jak i ułatwień dla kierowców i przyjeżdżających z innych miast.

Tags: , , ,

Limuzyna – ponadczasowy styl i elegancja

Limuzyna tak naprawdę niejedno ma imię. Popularnie i potocznie nazywany jest tym mianem każdy luksusowy pojazd czterodrzwiowy o nadwoziu typu sedan lub kombi i klasycznym układzie napędowym. Zazwyczaj klasyczne limuzyny występują w kolorze czarnym lub białym. Jednak w praktyce limuzyna może zawierać od trzech do kilkunastu miejsc siedzących (często posiada dodatkowe składane siedzenia). Jednak prawdziwie legendarne jest wyposażenie dodatkowe, jakie zawierają najbardziej luksusowe limuzyny: klimatyzacja, barek, radio z CD, telefon (również do połączeń pasażera z kierowcą), telewizor z DVD… W takich pojazdach (wersja VIP) siedzenie kierowcy jest zazwyczaj oddzielone od części pasażerskiej szybą lub ścianką (wówczas nazywam ten model dual cowl). Pragnienie posiadania luksusowego pojazdu jest tak wielkie, że dość popularne jest przerabianie samochodów typu sedan lub SUV (sporty utility vehicle – sportowy pojazd użytkowy, czyli samochód łączący cechy pojazdu sportowego i luksusowego) na klasyczne limuzny.

Tags: , , , , , , , , ,

PODCZAS ROZRUCHU SILNIKÓW

toyota_gt86_schemat_budowy_silnika

Wynika to z okoliczności, że podczas rozruchu silników o pojemnościach skokowych pojedynczych cylindrów ponad 375 cm3 wyprzedzenie zapłonu nie powinno przekraczać 15° o. w. k. — ze względu na dużą skłonność takiego silnika do zwrotnego odbicia, czyli gwałtownego przekręcenia wału korbowego w kierunku przeciwnym niż podczas pracy silnika. Wśród odśrodkowych regulatorów wyprzedzenia zapłonu iskrowników należy rozróżniać dwie podstawowe odmiany:   przekręcający wirnik względem wałka napędowego iskrownika, co komplikuje budowę i zwiększa długość iskrow­nika lecz pozwala uzyskać duży zakres regulacji, przy czym zmiany wyprzedzenia zapłonu nie mają wpływu na wysokość napięcia zapłonu; tego rodzaju regulatory stosuje się głównie w iskrownikach wieloszczelinowych.

NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są iskrowniki o wi­rujących magnesach trwałych i nieruchomych cewkach iskrownikowych. W typowym iskrowniku wy­różnia się zwykle następujące podzespoły składowe: wirnik z magnesem trwałym, nabiegunniki, cewka iskrownikowa o uzwojeniu pierwotnym i wtórnym, przerywacz obwodu pierwotnego, kondensator, rozdzielacz wysokiego napięcia, oraz odśrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu. Ponadto iskrownik często wyposaża się w sprzęgło skokowe, nastawny regulator wyprzedzenia zapłonu (ręczny) lub elektryczne urządzenie do przestawiania wyprzedzenia zapłonu. Wirnik, twornik i uzwojenie pierwotne cewki iskrownikowej stanowią zestaw wytwarzający prąd niskiego napięcia.

ISTOTNE ZNACZENIE

pobrane

Istotne znaczenie ma również długość gwintowanej części obudowy, czyli po­wierzchnia przez którą stosun­kowo najwięcej ciepła odpływa od świecy zapłonowej (do ścian­ki głowicy cylindrów).Poszczególne wytwórnie okreś­lają wartości cieplne świec zapłonowych różnymi metoda­mi i stosują rozmaite ozna­czenia. Najczęściej wartość cieplną świec zapłonowych określa się metodą BOSCH, czyli liczbą (np. 95,145,175 itd.), która informuje ile sekund upły­wa od chwili rozruchu wzorcowego silnika do chwili kiedy nadmiernie rozgrzana świeca zapłonowa zaczyna powodować przedwczesne zapłony mieszanki w cylindrze.

ROZSUWANIE I ZBLIŻANIE

hqdefault

W czasie rozsuwania się lub zbliżania wirujące ciężarki za pośrednictwem sworzni przesuwających się w kształtowych wycięciach płytki przekręcają przymocowaną do niej krzyw­kę rozwierającą styki przerywacza. Wskutek tego krzywka obracasię w stosunku do wirującego walka rozdzielacza. Powoduje to wcześniejsze lub późniejsze rozwieranie sty­ków przerywacza, czyli zwiększenie lub zmniejszenie wy­przedzenia zapłonu, odpowiednio do zmiany prędkości biegu silnika. Podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu jest to podzespół rozdzielacza zapłonu, w postaci blaszanej puszki, której wnętrze dzieli na dwie komory napięta przepona z płótna gumowanego.

ZWYKŁE PRZERYWACZE

hqdefault (1)

Wspomniana okoliczność uniemożliwia stosowanie zwykłych przerywaczy w układach zapłonowych wielocylindrowych silników o bardzo wysokich znamionowych prędkościach biegu. Ponadto, nawet gdy chodzi o typowe silniki szybko­bieżne, zbytnie zwiększenie odstępu styków przerywacza wskutek zmniejszenia kąta ich zwarcia łatwo powoduje wydatne osłabienie wyładowań iskrowych pomiędzy ele­ktrodami świec zapłonowych podczas szybkiego biegu sil­nika. Odstęp styków przerywacza nie powinien jednak być zbyt mały, ponieważ wówczas zbytnio zmniejsza się kąt ich rozwarcia co przy dużej częstotliwości za­płonów sprzyja utrzymywaniu się łuku elektrycznego po­między rozwieranymi styczkami lub nawet powoduje nie­zupełne zanikanie pola magnetycznego uzwojenia pier­wotnego.