//////

ISKROWNIK ZAPOBIEGA

zdjecie_9888_nowoczesne_wnetrze_rezydencji

Iskiernik zapobiega powstawaniu zbyt wysokiego napięcia w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej iskrownika. Iskier­nik stanowią dwie umieszczone naprzeciw siebie elektrody, jedna połączona z masą, a druga z uzwojeniem wtórnym cewki. W razie np. odłączenia się przewodu wysokiego na­pięcia od świecy zapłonowej wyładowanie iskrowe następuje . pomiędzy elektrodami iskiernika. Maszyny elektryczne prądu stałego znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach samochodowych. Maszyny takie spełniają zadania zarówno źródeł zasilania instalacji (prądnice), jak i silników do napędu rożnych urzą­dzeń (np. rozruszniki). Samochodowe maszyny prądu sta­łego są podobnie zbudowane i działają identycznie jak i inne maszyny prądu stałego, szeroko wykorzystywane np. w prze­myśle, transporcie, gospodarce rolnej itp., lecz wyróżniają sie lekkością i ograniczoną trwałością.

NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są iskrowniki o wi­rujących magnesach trwałych i nieruchomych cewkach iskrownikowych. W typowym iskrowniku wy­różnia się zwykle następujące podzespoły składowe: wirnik z magnesem trwałym, nabiegunniki, cewka iskrownikowa o uzwojeniu pierwotnym i wtórnym, przerywacz obwodu pierwotnego, kondensator, rozdzielacz wysokiego napięcia, oraz odśrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu. Ponadto iskrownik często wyposaża się w sprzęgło skokowe, nastawny regulator wyprzedzenia zapłonu (ręczny) lub elektryczne urządzenie do przestawiania wyprzedzenia zapłonu. Wirnik, twornik i uzwojenie pierwotne cewki iskrownikowej stanowią zestaw wytwarzający prąd niskiego napięcia.

ROZSUWANIE I ZBLIŻANIE

hqdefault

W czasie rozsuwania się lub zbliżania wirujące ciężarki za pośrednictwem sworzni przesuwających się w kształtowych wycięciach płytki przekręcają przymocowaną do niej krzyw­kę rozwierającą styki przerywacza. Wskutek tego krzywka obracasię w stosunku do wirującego walka rozdzielacza. Powoduje to wcześniejsze lub późniejsze rozwieranie sty­ków przerywacza, czyli zwiększenie lub zmniejszenie wy­przedzenia zapłonu, odpowiednio do zmiany prędkości biegu silnika. Podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu jest to podzespół rozdzielacza zapłonu, w postaci blaszanej puszki, której wnętrze dzieli na dwie komory napięta przepona z płótna gumowanego.

RZĘDOWE POMPY

Rzędowe pompy wtryskowę urządzeń bezpośredniego dzia­łania. Obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysoko­prężnych obok pomp wtryskowych dostarczanych przez firmę Robert Bosch GmbH (Stuttgart — NRF) szeroko stosowane są pochodzące z najrozmaitszych’wytwórni rzędowe pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania produkowane wg licencji BOSCH, bazowane na systemie BOSCH lub zbli­żone konstrukcyjnie. Znaczną większość systemów eksplo­atowanych obecnie pomp wtryskowych trzeba więc trakto­wać jako system BOSCH i pochodne, ponieważ różnice konstrukcyjne, niekiedy nawet pozornie istotne, nie naru­szają zasady tego systemu i wynikają przeważnie z dążności do obejścia ograniczeń patentowych.

ZĘBATKA STERUJĄCA

Zębatkę sterującą można ustawiać w każdej dowolnej pozycji pomiędzy dwoma położeniami skrajnymi, które wynikają z regulacji zderzaków ograniczających. Całkowity skok zębatki sterującej jest znormalizowany i odpowiednio do wielkości pompy wtryskowej wynosi 12, 18 lub 24 mm. Regulacja dawkowania poszczególnych sekcji tłoczących polega na zluzowaniu śrub ściągających i odpowiednim przekręcaniu pierścieni zębatych względem tulei pokrętnych. Po ustawieniu wymaganego dawkowania każdej sekcji tło­czącej ‚ trzeba ponownie zacisnąć pierścień zębaty na jej tulei pokrętnej — przez dociągnięcie śruby ściągającej.

NAGRZEWANIE SIĘ

Nagrzewanie się silnika po rozruchu przyspiesza pomocniczy układ podciśnieniowy zmieniając stosunek przełożenia dźwigni ustalającej chwilowe położenia tłoczka upustowego. Jeżeli silnik nie uzyskał jeszcze stanu równowagi cieplnej, zawór sterowany termostatem całkowicie lub częściowo za­myka wolny przelot w przewodzie prowadzącym od rury ssącej, wskutek czego w komorze wybieraka pomocniczego brak w ogóle podciśnienia lub jest ono mniejsze niż w rurze ssącej. Wówczas sprężyna przepony pomocniczej utrzymuje wspornik dźwigni ustalającej w takiej pozycji, że przepona główna zmusza tłoczek upustowy do ustawiania się nieco niżej niż odpo­wiada to podciśnieniu .w rurze ssącej.

WAŁEK NAPĘDOWY

Wałek napędowy obraca się z prędkością obrotową wału korbowego silnika, a każda sekcja tłocząca jest wykorzysty­wana do zasilania dwóch cylindrów. Podczas kolejnych suwów roboczych tłoczek na przemian doprowadza dawki paliwa to do jednego, to do drugiego wtryskiwacza. Rozdzielacz składa się z nieruchomego koła zębatego o za­zębieniu wewnętrznym i obracającego się w nim koła tale­rzowego o zazębieniu zewnętrznym. Stosunek przełożenia pomiędzy kołami rozdzielacza wynosi 8 : 9. Krzywka mimo- środowa na wałku napędowym zmusza koło tarczowe do toczenia się po wewnętrznym wieńcu zębatym koła nieru­chomego, dzięki czemu koło tarczowe na przemian umożli­wia napływ paliwa do cylinderka sekcji tłoczącej, a następ­nie wytłoczenie paliwa do odpowiedniego wtryskiwacza — przez kanały w pokrywie rozdzielacza.

ZWIĘKSZENIE DAWKOWANIA

Zwiększanie dawko­wania w okresie nagrzewa­nia po rozruchu lub prze- chłodzenia silnika zapew- nia czujnik temperatury  cieczy krążącej w układzie chłodzenia silnika, sterując zawór dławiący, który ko­ryguje działanie przepono­wego wybieraka regulatora odśrodkowego.Wtryskiwacz SIMMS ma zamknięty rozpylacz grzyb­kowy o opadającej iglicy . Skokiglicy roz­pylacza ogranicza wkładka gumowa, o którą opiera się zderzak iglicy, odcinając przepływ paliwa do gniazda rozpylacza. Dzięki odkształ­caniu się wkładki wtryski­wanie paliwa trwa jednak nadal, aż do chwili zam­knięcia się rozpylacza. Od­działywanie tego rodzaju wkładki zapewnia dobre rozpylanie małych dawek paliwa pomimo dość niskiego ciśnienia tłoczenia pompy wtryskowej (zwłaszcza w okresie pracy silnika z niewielkim obciążeniem).

Statystyki policyjne, a problemy kierowców

Polica przez cały czas walczy z kierowcami o to, aby na drogach było bezpieczniej. Z czego najczęściej wynikają problemy polskich kierowców i jak najlepiej z nimi walczyć. O tym właśnie traktuje poniższy artykuł. Zobaczysz, że zmiany na pewno by się przydały, ale co najważniejsze każdy kierowca indywidualnie może zapewnić innym ludziom bezpieczeństwo. Najczęściej mówi się, że to pijani kierowcy są największym zagrożeniem na drodze, ale nie jest to do końca prawda. Największym zagrożeniem są umiejętności kierowców, brak zachowania(kultury) na drodze, a do tego zły stan dróg, a raczej tragiczny. Zdaniem policji ogólnie zawodzą też samochody. W Polsce np. ludzie w większości jeżdżą mocno zużytymi autami nie przejmując się zupełnie konsekwencjami takiego postępowania. Możesz się domyślić, że są spore. Problemy kierowców jak widzisz spowodowane są przede wszystkim wieloma wewnętrznymi cechami. Pijaństwo nie jest do końca największą groźbą na drodze. Zawsze jednak trzeba mieć się na baczności, ponieważ zagrożenie jest na drodze praktycznie wszędzie, a do tego nieoczekiwane. W wielu przypadkach przygoda z autem kończy się tragicznie i z tego powodu należy przemyśleć bardzo dokładnie opisywany problem.

Tags: , ,

Transport w obrębie miasta

Jedną z istotniejszych dla mieszkańców większych miast kwestią, jest komunikacja w ich mieście. To, jak jest zorganizowany transport, czy jest duży wybór możliwości poruszania się, czy można dostać się w każde miejsce, do którego potrzebujemy się dostać, czy nie ma utrudnień( a przynajmniej nie ma ich zbyt często) – to wszystko są kwestie jakie bardzo absorbują myśli mieszkańców. Ten temat jest jednym z najważniejszych tematów codziennych rozmów. Władze każdego miasta zdają sobie z tego doskonale sprawę i zazwyczaj przywiązują do tego ogromną rolę, bo jest to jedna z tych kwestii, które sprawiają, że ludzie chcą, lub nie chcą, mieszkać w danym miejscu. Motoryzacja i jej rozwój wymusza stosowanie nowych rozwiązań, myślenie przyszłościowe i tworzenie takich rozwiązań komunikacyjnych, które będą się sprawdzać nie tylko dziś, ale przede wszystkim za jakiś czas. Sprawnie funkcjonujące miasto musi mieć dobrze zorganizowany i dobrze się uzupełniający system komunikacji, zarówno tej miejskiej, jak i ułatwień dla kierowców i przyjeżdżających z innych miast.

Tags: , , ,

PODCZAS ROZRUCHU SILNIKÓW

toyota_gt86_schemat_budowy_silnika

Wynika to z okoliczności, że podczas rozruchu silników o pojemnościach skokowych pojedynczych cylindrów ponad 375 cm3 wyprzedzenie zapłonu nie powinno przekraczać 15° o. w. k. — ze względu na dużą skłonność takiego silnika do zwrotnego odbicia, czyli gwałtownego przekręcenia wału korbowego w kierunku przeciwnym niż podczas pracy silnika. Wśród odśrodkowych regulatorów wyprzedzenia zapłonu iskrowników należy rozróżniać dwie podstawowe odmiany:   przekręcający wirnik względem wałka napędowego iskrownika, co komplikuje budowę i zwiększa długość iskrow­nika lecz pozwala uzyskać duży zakres regulacji, przy czym zmiany wyprzedzenia zapłonu nie mają wpływu na wysokość napięcia zapłonu; tego rodzaju regulatory stosuje się głównie w iskrownikach wieloszczelinowych.

ISTOTNE ZNACZENIE

pobrane

Istotne znaczenie ma również długość gwintowanej części obudowy, czyli po­wierzchnia przez którą stosun­kowo najwięcej ciepła odpływa od świecy zapłonowej (do ścian­ki głowicy cylindrów).Poszczególne wytwórnie okreś­lają wartości cieplne świec zapłonowych różnymi metoda­mi i stosują rozmaite ozna­czenia. Najczęściej wartość cieplną świec zapłonowych określa się metodą BOSCH, czyli liczbą (np. 95,145,175 itd.), która informuje ile sekund upły­wa od chwili rozruchu wzorcowego silnika do chwili kiedy nadmiernie rozgrzana świeca zapłonowa zaczyna powodować przedwczesne zapłony mieszanki w cylindrze.

W SKUTEK ROZPADU PALIWA

image005

Powstającymi wskutek rozpadu paliwa i oleju silnikowego pod wpływem wysokich temperatur oraz wysokiego ciśnienia; osady palne, utrzy­mujące się na izolatorze i elektrodach świecy zapłonowej tylko w temperaturach nie przewyższających 400.. .500 °C, odznaczają się dość dużą przewodnością elektryczną, zwłasz­cza w razie zwilżenia ciekłym paliwem lub olejem silniko­wym,osady niepalne, zwykle tlenki 1 siarczki metali, pyl krzemionkowy (z powietrza) oraz cząstki metali, powstające wskutek mechanicznego ścierania pracujących powierzchni części silnika lub wydzielające się z substancji zwiększających odporność przeciwstukową paliwa (głównie cząstki ołowiu, wydzielone z czteroetylku ołowiu zawartego w etylinie); osady niepalne, utrzymujące się wskutek lepkości osadów palnych lub dzięki spiekaniu, cechuje również przewodność elektryczna, lecz na ogół tylko w wysokich temperaturach.

ZWYKŁE PRZERYWACZE

hqdefault (1)

Wspomniana okoliczność uniemożliwia stosowanie zwykłych przerywaczy w układach zapłonowych wielocylindrowych silników o bardzo wysokich znamionowych prędkościach biegu. Ponadto, nawet gdy chodzi o typowe silniki szybko­bieżne, zbytnie zwiększenie odstępu styków przerywacza wskutek zmniejszenia kąta ich zwarcia łatwo powoduje wydatne osłabienie wyładowań iskrowych pomiędzy ele­ktrodami świec zapłonowych podczas szybkiego biegu sil­nika. Odstęp styków przerywacza nie powinien jednak być zbyt mały, ponieważ wówczas zbytnio zmniejsza się kąt ich rozwarcia co przy dużej częstotliwości za­płonów sprzyja utrzymywaniu się łuku elektrycznego po­między rozwieranymi styczkami lub nawet powoduje nie­zupełne zanikanie pola magnetycznego uzwojenia pier­wotnego.