ISKROWNIK ZAPOBIEGA

zdjecie_9888_nowoczesne_wnetrze_rezydencji

Iskiernik zapobiega powstawaniu zbyt wysokiego napięcia w uzwojeniu wtórnym cewki zapłonowej iskrownika. Iskier­nik stanowią dwie umieszczone naprzeciw siebie elektrody, jedna połączona z masą, a druga z uzwojeniem wtórnym cewki. W razie np. odłączenia się przewodu wysokiego na­pięcia od świecy zapłonowej wyładowanie iskrowe następuje . pomiędzy elektrodami iskiernika. Maszyny elektryczne prądu stałego znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych pojazdach samochodowych. Maszyny takie spełniają zadania zarówno źródeł zasilania instalacji (prądnice), jak i silników do napędu rożnych urzą­dzeń (np. rozruszniki). Samochodowe maszyny prądu sta­łego są podobnie zbudowane i działają identycznie jak i inne maszyny prądu stałego, szeroko wykorzystywane np. w prze­myśle, transporcie, gospodarce rolnej itp., lecz wyróżniają sie lekkością i ograniczoną trwałością.

ISTOTNE ZNACZENIE

pobrane

Istotne znaczenie ma również długość gwintowanej części obudowy, czyli po­wierzchnia przez którą stosun­kowo najwięcej ciepła odpływa od świecy zapłonowej (do ścian­ki głowicy cylindrów).Poszczególne wytwórnie okreś­lają wartości cieplne świec zapłonowych różnymi metoda­mi i stosują rozmaite ozna­czenia. Najczęściej wartość cieplną świec zapłonowych określa się metodą BOSCH, czyli liczbą (np. 95,145,175 itd.), która informuje ile sekund upły­wa od chwili rozruchu wzorcowego silnika do chwili kiedy nadmiernie rozgrzana świeca zapłonowa zaczyna powodować przedwczesne zapłony mieszanki w cylindrze.

W SKUTEK ROZPADU PALIWA

image005

Powstającymi wskutek rozpadu paliwa i oleju silnikowego pod wpływem wysokich temperatur oraz wysokiego ciśnienia; osady palne, utrzy­mujące się na izolatorze i elektrodach świecy zapłonowej tylko w temperaturach nie przewyższających 400.. .500 °C, odznaczają się dość dużą przewodnością elektryczną, zwłasz­cza w razie zwilżenia ciekłym paliwem lub olejem silniko­wym,osady niepalne, zwykle tlenki 1 siarczki metali, pyl krzemionkowy (z powietrza) oraz cząstki metali, powstające wskutek mechanicznego ścierania pracujących powierzchni części silnika lub wydzielające się z substancji zwiększających odporność przeciwstukową paliwa (głównie cząstki ołowiu, wydzielone z czteroetylku ołowiu zawartego w etylinie); osady niepalne, utrzymujące się wskutek lepkości osadów palnych lub dzięki spiekaniu, cechuje również przewodność elektryczna, lecz na ogół tylko w wysokich temperaturach.

ZWYKŁE PRZERYWACZE

hqdefault (1)

Wspomniana okoliczność uniemożliwia stosowanie zwykłych przerywaczy w układach zapłonowych wielocylindrowych silników o bardzo wysokich znamionowych prędkościach biegu. Ponadto, nawet gdy chodzi o typowe silniki szybko­bieżne, zbytnie zwiększenie odstępu styków przerywacza wskutek zmniejszenia kąta ich zwarcia łatwo powoduje wydatne osłabienie wyładowań iskrowych pomiędzy ele­ktrodami świec zapłonowych podczas szybkiego biegu sil­nika. Odstęp styków przerywacza nie powinien jednak być zbyt mały, ponieważ wówczas zbytnio zmniejsza się kąt ich rozwarcia co przy dużej częstotliwości za­płonów sprzyja utrzymywaniu się łuku elektrycznego po­między rozwieranymi styczkami lub nawet powoduje nie­zupełne zanikanie pola magnetycznego uzwojenia pier­wotnego.

POWSZECHNIE STOSOWANE

Obecnie niemal powszechnie stosuje się jeszcze wciąż dwa systemy zapłonu iskrowego — akumulatorowy oraz iskro-wnikowy. Inne systemy zapłonu elektrycznego, jak: piezo-elektryczny, elektrostatyczny, elektronowy i inne dopiero zaczynają wchodzić w użycie Zapłon, akumulatorowy odznacza się stosunkowo prostym układem połączeń oraz nieskomplikowaną konstrukcją i łatwością instalowania podzespołów. Typowy układ zapłonu akumulatorowego  składa się z następującyc głównych podzespołów: cewka zapłonowa, przerywacz, świece zapłonowe oraz źródło prądu (akumulator, a podczas pracy silnika — prądnica) ponadto rozdzielacz — jeżeli cewka zapłonowa zasila dwie lub więcej świec zapłonowych.

DODATKOWE WYPRZEDZENIE

Tego rodzaju dodatkowe wyprze­dzenie zapłonu, umożliwiające prawidłowe spalanie się mie­szanki pomimo pogorszenia warunków spalania (zmniejszone napełnienie cylindrów, gorsza jakość mieszanki itd.), zapew­nia dość znaczne oszczędności w zużyciu paliwa przez silnik  .Dodatkowe wyprze­dzenie zapłonu, zwiększane ze zmniejszaniem ob­ciążenia silnika (czy­li ze zwiększaniem podciśnienia w rurze ssącej — ), zapewnia podciśnie­niowy regulator wy­przedzenia zapłonu . U- stawienie najkorzyst­niejszego wyprzedze­nia zapłonu odpo­wiednio do chwilo­wych warunków pra­cy silnika jest więc wynikiem współdzia­łania obu regulato­rów wyprzedzenia za­płonu — odśrodko­wego i podciśnienio­wego .

WERSJA SEKCJI TŁOCZĄCEJ

Sekcja tłocząca wersji S zaczyna doprowadzać olej napę­dowy do wtryskiwacza, kiedy tylko , wloty do promienio­wego kanalika w tłoczku podczas jego unoszenia się w górę przesłonięte zostają przez górną krawędź dolnego podto- czenia na gładzi cylinderka. Tłoczenie paliwa kończy się w chwili, w której obrzeże pierścieniowego rowka na tłoczku zaczyna odsłaniać wlot do kanalika nadmiarowego, co umo­żliwia wypływanie paliwa z cylinderka. Sekcja tłocząca wersji V ma zaworek ssący i odmiennie wykonany tłoczek, w którym promieniowy kanalik jest wy­wiercony znacznie niżej niż w tłoczku wersji S.

RZĘDOWE POMPY

Rzędowe pompy wtryskowę urządzeń bezpośredniego dzia­łania. Obecnie w osprzęcie samochodowych silników wysoko­prężnych obok pomp wtryskowych dostarczanych przez firmę Robert Bosch GmbH (Stuttgart — NRF) szeroko stosowane są pochodzące z najrozmaitszych’wytwórni rzędowe pompy wtryskowe urządzeń bezpośredniego działania produkowane wg licencji BOSCH, bazowane na systemie BOSCH lub zbli­żone konstrukcyjnie. Znaczną większość systemów eksplo­atowanych obecnie pomp wtryskowych trzeba więc trakto­wać jako system BOSCH i pochodne, ponieważ różnice konstrukcyjne, niekiedy nawet pozornie istotne, nie naru­szają zasady tego systemu i wynikają przeważnie z dążności do obejścia ograniczeń patentowych.

ZĘBATKA STERUJĄCA

Zębatkę sterującą można ustawiać w każdej dowolnej pozycji pomiędzy dwoma położeniami skrajnymi, które wynikają z regulacji zderzaków ograniczających. Całkowity skok zębatki sterującej jest znormalizowany i odpowiednio do wielkości pompy wtryskowej wynosi 12, 18 lub 24 mm. Regulacja dawkowania poszczególnych sekcji tłoczących polega na zluzowaniu śrub ściągających i odpowiednim przekręcaniu pierścieni zębatych względem tulei pokrętnych. Po ustawieniu wymaganego dawkowania każdej sekcji tło­czącej ‚ trzeba ponownie zacisnąć pierścień zębaty na jej tulei pokrętnej — przez dociągnięcie śruby ściągającej.

Transport w obrębie miasta

Jedną z istotniejszych dla mieszkańców większych miast kwestią, jest komunikacja w ich mieście. To, jak jest zorganizowany transport, czy jest duży wybór możliwości poruszania się, czy można dostać się w każde miejsce, do którego potrzebujemy się dostać, czy nie ma utrudnień( a przynajmniej nie ma ich zbyt często) – to wszystko są kwestie jakie bardzo absorbują myśli mieszkańców. Ten temat jest jednym z najważniejszych tematów codziennych rozmów. Władze każdego miasta zdają sobie z tego doskonale sprawę i zazwyczaj przywiązują do tego ogromną rolę, bo jest to jedna z tych kwestii, które sprawiają, że ludzie chcą, lub nie chcą, mieszkać w danym miejscu. Motoryzacja i jej rozwój wymusza stosowanie nowych rozwiązań, myślenie przyszłościowe i tworzenie takich rozwiązań komunikacyjnych, które będą się sprawdzać nie tylko dziś, ale przede wszystkim za jakiś czas. Sprawnie funkcjonujące miasto musi mieć dobrze zorganizowany i dobrze się uzupełniający system komunikacji, zarówno tej miejskiej, jak i ułatwień dla kierowców i przyjeżdżających z innych miast.

Tags: , , ,

PODCZAS ROZRUCHU SILNIKÓW

toyota_gt86_schemat_budowy_silnika

Wynika to z okoliczności, że podczas rozruchu silników o pojemnościach skokowych pojedynczych cylindrów ponad 375 cm3 wyprzedzenie zapłonu nie powinno przekraczać 15° o. w. k. — ze względu na dużą skłonność takiego silnika do zwrotnego odbicia, czyli gwałtownego przekręcenia wału korbowego w kierunku przeciwnym niż podczas pracy silnika. Wśród odśrodkowych regulatorów wyprzedzenia zapłonu iskrowników należy rozróżniać dwie podstawowe odmiany:   przekręcający wirnik względem wałka napędowego iskrownika, co komplikuje budowę i zwiększa długość iskrow­nika lecz pozwala uzyskać duży zakres regulacji, przy czym zmiany wyprzedzenia zapłonu nie mają wpływu na wysokość napięcia zapłonu; tego rodzaju regulatory stosuje się głównie w iskrownikach wieloszczelinowych.

NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Obecnie najbardziej rozpowszechnione są iskrowniki o wi­rujących magnesach trwałych i nieruchomych cewkach iskrownikowych. W typowym iskrowniku wy­różnia się zwykle następujące podzespoły składowe: wirnik z magnesem trwałym, nabiegunniki, cewka iskrownikowa o uzwojeniu pierwotnym i wtórnym, przerywacz obwodu pierwotnego, kondensator, rozdzielacz wysokiego napięcia, oraz odśrodkowy regulator wyprzedzenia zapłonu. Ponadto iskrownik często wyposaża się w sprzęgło skokowe, nastawny regulator wyprzedzenia zapłonu (ręczny) lub elektryczne urządzenie do przestawiania wyprzedzenia zapłonu. Wirnik, twornik i uzwojenie pierwotne cewki iskrownikowej stanowią zestaw wytwarzający prąd niskiego napięcia.

ROZSUWANIE I ZBLIŻANIE

hqdefault

W czasie rozsuwania się lub zbliżania wirujące ciężarki za pośrednictwem sworzni przesuwających się w kształtowych wycięciach płytki przekręcają przymocowaną do niej krzyw­kę rozwierającą styki przerywacza. Wskutek tego krzywka obracasię w stosunku do wirującego walka rozdzielacza. Powoduje to wcześniejsze lub późniejsze rozwieranie sty­ków przerywacza, czyli zwiększenie lub zmniejszenie wy­przedzenia zapłonu, odpowiednio do zmiany prędkości biegu silnika. Podciśnieniowy regulator wyprzedzenia zapłonu jest to podzespół rozdzielacza zapłonu, w postaci blaszanej puszki, której wnętrze dzieli na dwie komory napięta przepona z płótna gumowanego.