//////
You are here: Home >Archive for the Uncategorized Category

DAWKOWANIE POMPY

Dawkowanie pompy wtryskowej METABO zmienia się przez zwiększanie lub zmniejszanie długości suwów tłoczka za pomocą krzywki ustalającej położenie zderzaka, który zatrzymuje tłoczek wykonujący suw napełniania. Wzboga­canie mieszanki na okres rozruchu silnika umożliwia mimo- śród sterowany ręcznie, za pośrednictwem cięgła. Sekcja tłocząca pracuje zadowalająco z częstotliwością wtryski­wania do 7000 dawek/min — dzięki zastosowaniu bardzo lekkich zaworków i tłoczka o małym ciężarze. Krzywka sterująca dawkowanie Jest mechanicznie sprzężona z prze­pustnicą regulującą napełnienie cylindrów silnika czystym powietrzem.

ZAKRES UŻYTECZNYCH PRĘDKOŚCI

W Całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika; zapewnia to regularny bieg siłnika pracującego z małym obciążeniem, nawet w razie silnego zubożenia mieszanki (już niedopuszczalnego w przypadku zasilania gaźnikowego, ze względu na wypadanie zapłonów w cylindrach i „strze­lanie” w gaźnik łub w rurę wydechową),ograniczone zużycie części; intensywne parowanie paliwa we wnętrzu cylindrów zmniejsza obciążenia cieplne części najsilniej nagrzewających się od spalin; urządzenie wtrysko­we rozpyla paliwo na bardzo drobne kropelki, które niemal natychmiast parują nawet w powietrzu o dość niskiej tem­peraturze; dzięki temu brak w ogóle możliwości wydzie­lania się ciekłego paliwa w rurze ssącej lub w cylindrach.

SILNIK ZACZYNA PRACOWAĆ

Kiedy silnik zaczyna pracować, wskutek wzrostu podciśnienia za prze­pustnicą tłoczek urządzenia podciśnieniowego jest wciągany do cylinderka i za pośrednictwem cięgła oraz dźwigni czę­ściowo uchyla zasysacze. W miarę nagrzewania się silnika zasysacze są coraz bardziej uchylane przez spiralną sprężynę bimetalową  prostującą się wskutek nagrze­wania.Do urządzenia termostatycznego dopływa ciepłe powietrze nagrzewające się w rurze przechodzącej przez rurę wyde­chową. Urządzenie rozruchowe reguluje się stosownie do warunków klimatycznych lub atmosferycznych.

DZIĘKI ZASTOSOWANIU

Dzięki zastosowaniu urządzenia wzbogacającego gaźnik może być wyregulowany na oszczędne zużycie paliwa w zakresie ob­ciążeń eksploatacyjnych (stąd nazwa: economiser), a w razie potrzeby największą moc sil­nika uzyskuje się przez całko­wite uchylenie przepustnicy.Urządzenie wzbogacające jest wbudowane w kanale prowa­dzącym do rozpylacza główne­go lub kompensacyjnego, albo stanowi niezależny układ z oddzielnym rozpylaczem. U- rządzenie wzbogacające może być włączone szeregowo lub równolegle, a sterowane mecha­nicznie lub podciśnieniowo. Mechaniczne urządzenie wzbo­gacające (gwarowo „zawór mocy“) jest to tzw. zawór o- szczędzacza lub wzbogacający, zwiększający przepustowość głównej dyszy paliwa, otwierany układem dźwigniowym sprzężonym z przepustnicą .

IGLICA DŁAWIĄCA

Iglica dławiąca przepływ paliwa przez dyszę główną może być sterowana mechanicznie (np. ukła­dem dźwigniowym, sprzęgającym ją z przepustnicą) lub pneumatycznie, za pomocą urządzenia reagującego na zmia­ny podciśnienia w gardzieli .Niedogodnością kompensacji składu mieszanki przez dła­wienie dopływu paliwa jest konieczność bardzo dokładnej obróbki iglicy i dyszy oraz zakłócenia w działaniu gaźnika w razie zużycia tych elementów. Z tych względów w gaźniku o    kompensacji mechanicznej, zwłaszcza w przeznaczonym do małego silnika, niezależnie od dyszy paliwa z iglicą wbu­dowuje się szeregowo drugą dyszę paliwa bez iglicy.

GAŹNIKI

Gainik elementarny jest to najprostszy gaźnik do wytwa­rzania palnej mieszanki powietrza z benzyną , który składa się z czterech zasadniczych elementów, speł­niających niżej scharakteryzowane zadania:   komora pływakowa zawiera pływak oraz sterowany przez niego zawór iglicowy, regulujący dopływ paliwa; zadanie pływaka polega na utrzymywaniu stałego po­ziomu paliwa w komorze; przestrzeń nad lustrem pa­liwa połączona jest z atmo­sferą otworem odpowietrza­jącym, dysza I rozpylacz; z komory pływakowej paliwo przedosta­je się przez dyszę o kalibrowa­nym kanaliku do rozpylacza i ustawia się w nim na takim sa­mym poziomie, co i w komorze pły­wakowej (według zasady naczyń po­łączonych).

INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu niskosprężonego) składa się ze zbior­nika gazu w postaci worka z obustronnie nagumowa- nej tkaniny, przewodów gazowych, złącza do tanko­wania (napełniania gazem), zaworu odcinającego, sa­moczynnego zaworu odci­nającego oraz gaźnika- mieszacza.Zbiornik gazu (worek gazo­wy) umocowany jest prze­ważnie na dachu samocho­du w obudowie wodoszczel­nej, wentylowanej. Pojem­ność zbiornika wynosi od 12 do 20 m* w zależności od wielkości dachu oraz dopusz­czalnej wysokości pojazdu.Robocze ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika nie przekracza zwykle 100 mm słupa wody czyli około 100 kG/m8. , Ciśnienie ładowania wynosi około 50.. .80 mm słupa wody.

error: Content is protected !!